top of page
Algemene voorwaarden

1. Toepassing 

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Kristien Smet van Organice (hierna de opdrachtnemer genoemd) en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

2. Offertes, opdrachtbevestigingen en wijziging in gegeven opdrachten 

2.1 Alle opdrachten starten met een kennismakingsgesprek bij de opdrachtgever thuis. Dit gesprek is kosteloos en duurt ongeveer één uur. Na dit gesprek, wanneer de opdrachtgever wenst verder te gaan met de coaching wordt een offerte. 

2.2 De offerte wordt opgemaakt op basis van de informatie die de opdrachtgever tijdens het kennismakingsgesprek deelt en de observaties van de opdrachtnemer.

2.3 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de klant (via e-mail, whats app, ondertekening van de offerte, sms ...)

2.4 Indien de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht welke tot de overeenkomst heeft geleid, kan dat zowel mondeling als schriftelijk worden voorgesteld.

2.5. De opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen. Het voorschot moet betaald zijn voor de coaching zal starten.

 

3. Tarieven en kosten 

3.1 Organice is vrijgesteld van BTW.

3.2 De tarieven voor diensten kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. De prijzen op de website zijn de correcte prijzen. 

3.3 De tariefsaanpassing zal per 1 november van ieder jaar worden medegedeeld ten einde de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen de overeenkomst tijdig op te zeggen indien hij zich niet kan verenigen met de tariefsaanpassing.

3.4 De coaching wordt onmiddelijk afgerekend nadat deze is uitgevoerd door de opdrachtnemer. 

3.5 Indien het voor het uitvoeren van de opdracht nodig is dat Kristien Smet reis- en/of verblijfkosten maakt, komen deze geheel ten laste van de opdrachtgever.

3.6 Materialen die eventueel nodig zijn worden voorzien door de klant. 

  

4. Betaling en betalingsvoorwaarden

4.1 Betalingen gebeuren contant of met de bank app onmiddellijk na elke coaching. De factuur wordt nadien bezorgd. 

 

4. Duur en beëindiging

4.1 Een overeenkomst voor een coaching kan na onderling overleg door beide partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd.

4.2 Organice heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervallen automatisch in geval van overlijden van de opdrachtgever of opdrachtnemer. 

 

5. Afspraken verzetten

5.1 De opdrachtgever kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos afzeggen of vragen om deze te verplaatsen. Bij afzegging of verplaatsing minder dan 48 uur voor aanvang zal het volledige tarief van de coachingsuren die gepland worden in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is voor een geplande afspraak, wordt het volledige tarief van de voorziene coachingsuren in rekening gepland. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle door Organice verstrekte stukken, zoals oefeningen, testen, boeken, teksten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kristien Smet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Kristien Smet behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, werkwijzen, adviezen e.d. welke bij een opdracht worden gebruikt.   

6.2 Organice behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Kristien zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven en zal hiervoor steeds de voorafgaandelijke goedkeuring van de klant vragen.

​5. Kristien verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Kristien is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten. 

 

6. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Kristien een vlotte samenwerking van de opdrachtgever en dat de opdrachtgever de nodige informatie bezorgd.

7. Alle elementen die, buiten de wil van de opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor de opdrachtnemer en/of de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs),  elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. De opdrachtnemer/opdrachtgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft de opdrachtnemer/opdrachtever het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

8. Privacy

Zie privacyverklaring.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Kristien Smet heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij zich steeds maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competentie.

9.2 Kristien Smet is nooit aansprakelijk voor directe- of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met haar. Opdrachtgever is en blijft steeds verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

10 Klachtenprocedure
10.1 Een geschil probereren we eerst onderling uit te klaren. 

10.2 Op elke overeenkomst, offerte en opdracht tussen dienstverlener en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen tussen dienstverlener en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Antwerpen.

 

 

 

bottom of page